VILKÅR
 • 1 Parter

Partene i denne er Gløsstudentenes Idrettsforening (heretter kalt GLI) og leietaker.

 • 2 Formål

Formålet med vilkårene er å kunne leie ut bumperballer (heretter kalt baller), med en sikkerhet om erstatning om leietaker skal ødelegge eller ikke levere tilbake ballene i eller etter leieperioden.

 • 3 Avtaleperiode

Avtalen trer i kraft ved bestilling. Betaling foregår ved bankoverføring til kontonummer; 1503.63.03406 senest samme dag som avtalen trer i kraft. Betaling skal inneholde navn på leietaker og avtaleperiode.                 

 • 4 Antall og pris

Antall utleide baller spesifiserer ved bestilling. Pris oppgis automatisk.

 • 5 Forpliktelser
 • 5.1

GLI forplikter seg til å leie ut baller til leietaker i avtaleperioden. GLI forplikter seg til å gi ut informasjon om alder og innkjøpspris på ballene som leies ut, slik at erstatningsbeløp er kjent før utleie.

 • 5.2

Leietaker forplikter seg til å hente og bringe ballene selv, samt blåse opp og ta ut luften av ballene etter instrukser fra GLI. Leietaker forplikter seg til å erstatte lånte baller (bare de ballene det gjelder erstattes) om:

 • Én eller flere av ballene ikke er kommet til rette innen 24 timer.
 • Ballene er ødelagt eller skadet av leietaker i avtaleperioden.

Erstatningsbeløpet er avhengig av innkjøpsprisen og antall semester etter innkjøp, og beregnes ved formelen:    Beløp= innkjøpspris4 + innkjøpspris2s, der s er antall semester ballen har vært i bruk etter innkjøp. Første semester: s=1, andre semester: s=2 osv.

 • 5.3

Begge parter godkjenner at tilbakelevering kun er godkjent etter at et styremedlem av GLI har kontrollert og godkjent at ballene er i god tilstand.

 • 6 Mislighold

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller unnlater å rette opp et mislighold av denne avtalen innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel, kan den annen part heve avtalen.

Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en av partene har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen.

 • 7 Overføring av rettigheter og plikter

Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen kan ikke overdras uten forutgående skriftlig samtykke fra den annen part.